pv-panels-grid-connect

ใหม่ล่าสุด! ขั้นตอนขอขนาน(On-Grid) Solar cell เข้ากับระบบไฟฟ้าของ PEA

Solar cell ได้รับความนิยมติดตั้งตามบ้านเรือนมากขึ้นในปัจจุบัน แต่มีเรื่องควรรู้คือ หากเราต้องการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยแล้ว ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าระบบออนกริด เราต้องทำการขออนุญาตขนานระบบ Solar cell ของเราให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานแก้ไขระบบไฟฟ้าในยามที่ไฟฟ้าขัดข้องอีกด้วย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อขอขนาน(On-Grid) Solar cell กับระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 380/220V ของ PEA

 1. ส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่เราติดตั้ง Solar cell เช่น อบต. / เทศบาล เพื่อตรวจสอบว่ามีการดัดแปลงอาคารหรือไม่
 2. กกพ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานในพื้นที่ (กรณีไม่เกิน 10kW-inverter) / สำนักงานเขต (กรณีเกิน 10kW-inverter ขึ้นไป)

solar-panels-on-the-roof-of-a-house-producing

ขั้นตอนการขอขนานระบบโซล่าร์เซลล์เข้าสู่ระบบไฟฟ้าของ กฟภ.

1.ไปที่ส่วนท้องถิ่น

กรณีการติดตั้งไม่เกิน 160 ตร.ม. (ขนาดแผงรวม)

 • ทำบันทึกแจ้งท้องถิ่นว่า เราดำเนินการอะไรกับตัวบ้าน เช่น พร้อมด้วยเอกสารเจ้าของบ้าน (บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน) และเอกสารแบบติดตั้งที่มีวิศวกรโยธารับรองแบบว่าปลอดภัย สามารถรับน้ำหนักได้

กรณีติดตั้งเกิน 160 ตร.ม.  (ขนาดแผงรวม)

 • ส่งแบบฟอร์ม อ.1 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร พร้อมด้วยเอกสารเจ้าของบ้าน (บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน) และเอกสารแบบติดตั้งที่มีวิศวกรโยธารับรองแบบว่าปลอดภัย สามารถรับน้ำหนักได้
 • ต้องมีวิศวกรโยธา ควบคุมงานติดตั้งแผงด้วย

2. ยื่นเอกสารออนไลน์ให้ กกพ. เพื่อแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้น

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ https://cleanenergyforlife.net/login โดยเตรียมเอกสารที่แสดงว่า ส่วนท้องถิ่นได้รับทราบการดำเนินการดังกล่าว หรือ ใบ อ.1 และรายละเอียดระบบ Solar cell ที่เราติดตั้ง เช่น สเปคอินเวอร์เตอร์ สเปคแผง / แบบ Single Line Diagram ที่มีวิศวกรเซ็นรับรอง โดยเตรียมไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ .pdf หรือ .jpg ในการแนบไฟล์

3. ติดต่อดำเนินการขอขนาน(On-Grid) Solar cell เข้ากับระบบไฟฟ้าของ PEA ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เตรียมเอกสารประกอบแบบคำขอเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Solar cell) ดังนี้

1. Single Line Diagram พร้อมวิศวกรรับรองแบบและสำเนาใบประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ
2. แผนที่เดินทางไปยังสถานที่ติดตั้งพร้อมระบุพิกัด GPS
3. รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Solar cell)

4. เอกสารของเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าที่จะขนานไฟฟ้าเข้าระบบ

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีรับมอบอำนาจจากเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้า) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. หลักฐานการเป็นผู้ใช้ไฟฟ้า (ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า/ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า)
6. ภาพถ่ายการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า (กรณีติดตั้งแล้ว) เช่น ภาพถ่ายแผงโซล่าร์เซลล์, ภาพถ่ายอินเวอร์เตอร์
7. หนังสือรับแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้น (ที่ดำเนินการกับ กกพ. ผ่านระบบออนไลน์)

เมื่อเอกสารครบแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

 1. ผู้ขอใช้บริการยื่นแบบคำขอเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 2. กฟภ.ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาทางเทคนิค
 3. กฟภ. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอใช้บริการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟภ. ให้ผู้ขอใช้บริการทราบ
 4. ผู้ขอใช้บริการชำระค่าใช้จ่ายและทำหนังสือขอให้ กฟภ. เข้าทดสอบการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 5. กฟภ. เข้าทดสอบเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 6. ผลการทดสอบขนานเครื่อง “ผ่านตามมาตรฐานที่กำหนดไว้”
 7. กฟภ. แจ้งวันเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ที่มา : การขอเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 380/220V ของ PEA 

ซึ่งกระบวนการดังกล่าวใช้เวลาดำเนินการ รวมทั้งสิ้น ราวๆ 60 วัน ถ้าไม่มีอะไรที่ต้องแก้ไข หรือเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่ครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตาม มีผู้ขอขนานเป็นจำนวนมาก กฟภ. จึงได้มีการสงวนสิทธิ์ในการปรับระยะเวลาตามความเหมาะสม ดังนั้น เราควรจะศึกษามาตรฐานต่างๆ และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนมากที่สุด เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาแก้ไขครับ